ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Társaságunk komolyan veszi az Ön személyes adatainak a védelmét.

A Lexodus Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.lexodus.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Fenntartjuk magunknak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítjük a felhasználóit.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel kapcsolatosan kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

Társaságunk elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő

  1. neve: Lexodus Kft., Dr. Surányi-Vadas Tímea
  2. címe: 2000 Szentendre, György utca 7.
  3. elérhetősége: info@lexodus.hu

 

Kezelt adatok köre:

  1. Társaságunk honlapján (lexodus.hu) a hírlevélre regisztrált felhasználók e-mail címe, valamint
  2. a rendezvényeinkre, képzéseinkre jelentkezők vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe (irányítószám, település, cím, adószám)

 

Az adatkezelés célja:

  1. A regisztrált felhasználókkal történő későbbi kapcsolattartás biztosítása
  2. A rendezvényeink, képzéseink díjának számlázásának biztosítása, későbbi kapcsolattartás biztosítása

 

Az adatkezelés jogalapja:

  1. hírlevélre feliratkozott regisztrált felhasználók, akiknek időszakos hírlevelet küldünk
  2. szerződéses jogviszony, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése

 

Adatkezelés időtartama:

Adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeljük, Ha a szerződés létrejött, úgy a számlán szereplő adatokat a számvitelről szóló 200. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelezően megőrizzük.

A hozzájárulását az info@lexodus.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

Adatok forrása:

Közvetlenül az érintettektől felvett.

 

A személyes adatok kezelésének módja, adatbiztonság céljából alkalmazott szervezési, műszaki és információtechnológiai megoldások:

Társaságunk a fent megjelölt személyes adatokat papír alapon és részben automatizált módon, elektronikusan tárolja.

A papír alapon kezelt személyes adatokat tartalmazó iratok a Társaság székhelyén, zárt irattartó szekrényben kerülnek tárolásra, és azokhoz kizárólag a Társaság ügyvezetője rendelkezik hozzáféréssel. A papír alapon kezelt adatok törlése a személyes adatot tartalmazó irat fizikai megsemmisítésével történik.

Az elektronikus adattárolás számítógépen, szerveren, illetve a Társaság levelezésében történik. Az elektronikusan kezelt személyes adatokat tartalmazó számítógépeken kizárólag megfelelő adatbiztonságot biztosító, jogtiszta szoftverek kerülhetnek telepítésre, továbbá a fizikai adattárolók titkosítással védettek. Az elektronikusan kezelt adatok törlése az adatok tárolására szolgáló számítógépről, valamint szerverről történő törléssel, valamint a személyes adatot tartalmazó e-mail törlésével történik.

Jogorvoslathoz való jog:

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Társaság bármely elérhetőségére írásban bejelentheti, a Társaság a panaszt kivizsgálja, és arra haladéktalanul, de legkésőbb a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban nyilatkozik az érintett által megjelölt módon, ennek hiányában az érintett által választott kommunikációs csatornán.

Panaszának eredménytelensége vagy nem megfelelő kezelése esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetőségei:

Készült: Szentendrén; 20218. július 20., legutolsó frissítés: 2021. 06. 03.

Cégadatok

Cégnév: Lexodus Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövidített elnevezése: Lexodus Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, György utca 7.
Cégjegyzékszám: 13-09-149589 (vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.)
Adószám: 23488212-2-13
Közösségi adószám: HU23488212
Statisztikai számjel: 23488212 8559 113 13
Számlavezető Bank: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla szám: 10104105-08060500-01004000
Nemzetközi bankszámla szám (IBAN): HU0910104105-08060500-01004000
SWIFT (BIC)-kód: BUDAHUHB
DUNS: 366807664
Kamarai nyilvántartási szám: PE23488212

Név: Dr. Vadas Tímea

Telefonszám: +36 30 715 7595

E-mail: info@lexodus.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

Copyright 2019. Lexodus Kft.